ניוזלטר:   הרשם עכשיו  |  ארכיון

חברים כותבים - מאמרים בנושאים שונים

מפעל משנה תורה מעודד פרסום מאמרים על הרמב"ם, הדברים על אחריות הכותבים. שלח מאמר


 

מתוך מאמריו של הרב ד"ר דרור פיקסלר

 אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"םתחומין יט, תשנ"ט 447-439

 מקורות וביאורים לפירוש המשניות לרמב"ם על מסכת עבודה זרה, על פי כתב יד הרמב"םנטועים ו, תש"ס 57-37

מדעי הטבע כעזר וכחלק ממדעי האלוהות, צהר ד, תשס"א 93-106 

מידות ושיעורי תורה בפירוש המשנה לרמב"םבד"ד 12, תשס"א 35-60

ספרד ארץ ישראל ומצרים בפיהמ"ש לרמב"םנטועים ח, תשס"ב 43-63

האם הנוצרים בימנו עובדי עבודה זרה? תחומין כב, תשס"ב 68-78

פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן במשנת הרמב"םסיני קלא, תשס"ג מא-נג.

הרמב"ם והרבדיםצהר טו תשס"ג 64-55.

סדר הקדימה בברכות פירות שבעת המיניםסיני כרך קלג תשס"ד רכח-רלז.

פרשיות מעשר ראשון במשנת הרמב"םתרביץ עג, ד תשס"ד 625-619

כוונה במצוות במשנת הרמב"םהמעיין מה, ב תשס"ה 46-36

לשון תקיפה בפירוש המשנה לרמב"ם - לשונו של הרמב"ם בפסיקת הלכה במקומות מסופקים, ולשאלת יחוס הפירוש לתלמוד מסכת ראש השנה לרמב"םסיני קובץ הרמב"ם כרך קלה-קלו תשס"ה עמ' קנא-קצח.

טעמי המצוות במורה הנבוכים ויחסם לשאר כתבי הרמב"ם – עיון בטעמי מצוות שילוח הקן, צהר כב תשס"ה 104-95

לשון וסגנון בפירוש המשנה לרמב"םמעליות כה תשס"הקובץ לציון 800 שנה לפטירת הרמב"ם 247-199.

איסור תחומין ברמב"ם - שמרנות הלכתית כפי שבאה לידי ביטוי בדינמיות פנימיתסיני כרך קלח תשס"ו מג-נה.

שבעת המינים – עיון בפירוש המשנה לרמב"םעל אתר יג-יד אלול תשס"ו 124-117

קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מן המעשרות - עיון בחזרותיו של הרמב"ם והנפקא מינה להיתר מכירה בזמן הזהסיני קלט תשס"ז עג-צב.

לתיחומו של 'מעשה בראשית' במדע המודרני, המעיין מח, א תשס"ח 28-19 

צמחי המשנה של הרמב"םמסורה ליוסף ה תשס"ח 299-279

רפואה מונעת בכתבי הרמב"ם ובימנואסיא פג-פד תשס"ט 140-119

ביאור 'מְגַלְגְלִין בטּוֹפח' על פי הרמב"םעל אתר טו תשס"ט עמ' 72-59

יחס הרמב"ם לירושלמי כפי שמשתקף מפירושו למשנה מסכת פאה, נטועים טז, שבט תש"ע 111-95

 מתוך מסורה ליוסף

משנתו ודרכו של הרב יוסף קאפח - הרב ד"ר רצון ערוסי לקריאת המאמר

השגות "מארי" על מפרשי דברי רבנו הרמב"ם - תכליתן ותועלתן.

 מבנה רעיון ומגמה בספר החזון של הרמב"ם - יוחאי מקבילי לקריאת המאמר

מאמר זה מסביר לאן הרמב"ם חותר בספר "משנה תורה", וביחוד בספרים האחרונים של חיבור זה.

זיהוי בעלי חיים שבמשנה על פי פירוש הרמב"ם - פרופ' זהר עמר לקריאת המאמר

בששה סדרים של המשנה נזכרים כמאה שמות בעלי חיים. פרשנות המשנה לדורותיה עסקה בזיהוי בעלי החיים האלה במטרה להבין את הראליה של המשנה והקשר הדברים. אחד מפרושי המשנה החשובים ביותר נכתב על ידי הרמב"ם ובו בין היתר עסק בזיהוי חלק מבעלי החיים הנזכרים במשנה.

מתוך "מברכת משה"

 המונחים ההלכתיים במשנת הרמב"ם הרב דרור פיקסלר - לקריאת המאמר

שיטת הרמב"ם בדינים שהוציאו חז"ל ע"פ מידות הדרש והלכות למשה מסיני שאין להם סמך בפסוק - "דברי סופרים".

נושאי סת"ם

צורת האותיות בספר תורה על פי הרמב"ם - לקריאת המאמר

דיני הרמב"ם בכתיבת סת"ם פשוטים ושונים מן המנהג הנפוץ היום. מאמרו של הרב אליצור סגל מתאר את שיטת הרמב"ם בצורת האותיות בספר התורה.

עיבוד העור לכתיבת סתם ותפילין בלשיטת הרמב"ם והגאונים בלווית תמונות - חלק ראשון חלק שני

עיבוד העור בצורה המסורתית העתיקה שונה מאוד מן השיטה הנפוצה בימינו. הרב מיכאל חימי עוסק במאמרו בסוגיית עיבוד העור בלוויית תמונות: פוסטר קצר.

שיטת הרמב"ם והגאונים במסורת קשר תפילין של ראש כפי מסורת תימן, מרוקו, אשכנז ופרובנס לקריאת המאמר

הרב מיכאל חימי במאמר זה מוכיח בפשיטות שצורת הקשר הנקראת בפי הגאונים הרמב"ם והשו"ע "קשר כמין דלת" היינו הקשר המרובע.

מאמר מקצועי והלכתי לדיו בשיטת הרמב"םלקריאת המאמר 

הרב מיכאל חימי במאמר זה דן בהגדרת מרכיבי הדיו לעומת צבע שחור -לדעת הרמב"ם בהשוואה לשיטת ר"ת מבחינה מקצועית והלכתית.

מאמר בנושא ריבוע תפיליןלקריאת המאמר

הרב מיכאל חימי מעלה דיון מקיף בהגדרת ריבוע התפילין ומתוכו המסקנה בנידון המפורסם "האם מותר למלא פגמים בתיתורא באבקת עור".

בירור  מהו הרי"ק הנידון כמעט בכל הפוסקיםהחל מתקופת הגאונים ועד סוף הראשונים בכל איזור הים התיכון ובבל  - לקריאת המאמר

מאמר בעניין מהו הקלף הנקרא בערבית "ריק" שהרמב"ם בתשובה פסל אותו, האם הוא מעובד בסיד או בחומר אחר? הרב מיכאל חימי מוכיח שמדובר בעור המעובד בסיד.

על גלגולה של תשובת ר' האי גאון  - לקריאת המאמר

הרב מיכאל חימי מראה במאמר איך ארבעה מסקנות ברורות לגבי כשרות הקלף דהיינו מה מקום החלוקה של העור, מהו קלף ודוכסוסטוס, ובאיזה צד כותבים, והצורך בעיבוד בעפצים, בתשובתו של ר' האי גאון, שפסקם הרמב"ם להלכה, התהפכו לגמרי במרוצת ההעתקות והפרשנויות של הפוסקים.

נושאי ליל הסדר

ליל הסדר בירורים הלכתיים מאת הרב מיכאל חימי - לקריאת המאמר

כידוע סדר ליל הפסח שמופיע ברמב"ם שונה בכמה פרטים מכפי הנהוג כיום. במאמר חלקי זה הרב מיכאל חימי עומד על כמה פרטים מעניינים. לדוגמא:

למה צריך יין לא מבושל? האם צריך לתת לקטנים מיץ ענבים או קליות ואגוזים? מדוע מברכים על נט"י לדבר שטיבולו במשקה? ולמה מטבלים בחרוסת במקום במי מלח? למה צריך לאכול כזית ירק (כרפס)? האם מברכים ברכה אחרונה על הכרפס? למה בוצעים רק על שתי מצות? כמה כזיתות מצה אוכלים? מה הם חמשת מיני מרור? למה לא מופיע נוסח "שפוך חמתך" ברמב"ם? ומה טעמו של האפיקומן? מה הקשר בין איסור שתיית קפה לאחר הסדר לבין שפוך חמתך?! ועוד.

בירור בעניין סיפור יציאת מצרים הרב שלומי אלדר - לקריאת המאמר

מצות עשה שלתורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים... אפלו חכמים גדולים, חייבין לספר ביציאת מצרים... מצוה להודיע לבנים ואפלו לא שאלו... (רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז')

הרמב"ם משתמש בשני הלשונות "לספר ולהודיע" לסרוגין בהלכות אלו, במאמר זה נעמוד על כוונתו בלשונות השונים ובאופן השימוש בהם.

נושאים כלליים

המדריך למפצח ארגמונים פרופ' זהר עמר - לקריאת המאמר

הצעת פתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז הרב יונתן רבינוביץ והרב יוחאי מקבילי - לקריאת המאמר

בירור שיטת הרמב"ם בחצי חוט של תכלת הרב מיכאל חימי - לקריאת המאמר

בירור בעניין שיעור גריס של פולהרב מיכאל חימי  לקריאת המאמר

הגדרת המושגים "מאכולת" ו"גריס של פול" לדעת הרמב"ם.

אמירת הלל ביום העצמאות הרב אלחנן מנצור - לקריאת המאמר
אמירת הלל ביום העצמאות. במאמר נעמוד בעז"ה על שיטת הרמב''ם באפשרות תיקון הלל בימינו:

מאמר זה בא לברר, לאור שיטת רבנו הרמב״ם עמוד ההוראה 1, האם אפשר לתקן בזמן הזה חג ולגמור בו את ההלל; כשהנפקא-מינא בדורנו היא כמובן ליום העצמאות וכן ליום ירושלים 2. חשוב לציין שמאמר זה לא בא לפסוק הלכה למעשה, וכל אחד ינהג כאביו או כפי שרבו יורה לו, ו״נהרא נהרא ופשטיה״.

בירור בעניין שמיעת מוסיקה בזמן הזה הרב מיכאל חימי - לקריאת המאמר

רבים נבוכו בעניין איסור שמיעת כלי שיר לשיטת הרמב''ם מאז חורבן הבית.

האם כל השירים שווים? האם יש הבדל בין שמיעה ממש או דרך הקלטה? לעיונכם מצורף מאמרו של הרב מיכאל חימי בנושא.

דיון מקיף בנושא טעם האיסור ומקורות מדברי התלמוד,הגאונים, והרמב"ם, המראים שלא אסרו חז"ל אלא בנגינות שירי חול.

מתכון לאפיית לחם הפנים מאת פרופ′ זהר עמר ואריה כהן - לקריאת המאמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבלו מתנה עוד היום!

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו

וקבלו בחינם את רשימת כל תרי"ג המצוות

 מניין המצוות הקצר לרמב"ם

עם ביאור תמציתי

דואר אלקטרוני
שם

לוח רמב"ם יומי

הצטרפו ללימוד הרמב"ם היומי. פרק אחד ליום נמשך כ-3 שנים 3 פרקים ליום נמשך כשנה לימוד ספר המצוות 2-3 מצוות כל יום נמשך כשנה. התחילו עכשיו! להורדת לוח זמנים

אתם יכולים ליהנות כבר היום מהמהדורה שלנו!

הזמינו עוד היום את המהדורה שלנו ותוכלו ליהנות מהנוסח המדויק, מהמפתחות הרבים ומהביאור הייחודי שלנו.

במהדורה שלנו יתרונות רבים על פני מהדורות קודמות.

הרכישה מתבצעת בשירות עצמי באתר. אנו נשלח לכם את הספרים עד הבית!

לדוגמאות  לרכישה